Pridobivanje konkurenčne prednosti s kakovostjo – ISO 9001, 14001, 18001, 27000, 50001

Uspešne organizacije so tiste, kjer  osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji. Na ta način je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. Z uvajanjem nenehnih izboljšav omogoča doseganje čedalje boljših rezultatov poslovanja.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti: 

Primeren je za katerokoli organizacijo iz različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti. ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela vzamete za svoja, vam lahko pomagajo izboljšati rezultate vaše organizacije:
– osredotočenost na odjemalce,
– vodenje,
– vključevanje ljudi,
– procesni pristop,
– sistemski pristop k vodenju,
– nenehno izboljševanje,
– odločanje na podlagi dejstev,
– vzajemno odnosi z dobavitelji.

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

Sistem za učinkovito zmanjševanje vplivov organizacije na okolje

S standardom ISO 14001 organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja.

Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši nabavni kriterij, saj le tako lahko ostane konkurenčna. Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov.

ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization). Zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja organizacije s predpisi, ki urejajo okoljske vidike.

Dodana vrednost uvedbe sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

Nadzor nad stroški s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije

Z zmanjšanjem količine odpadkov in izboljšanjem energetske učinkovitosti postane organizacija produktivnejša in učinkovitejša.

Zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz odškodninskih zahtevkov: Z uvedbo standarda ISO 14001 se tveganje kazni in odškodninskih zahtevkov občutno zmanjša.

Nenehno izboljševanje okoljski učinkovitosti

Z rednim spremljanjem natančno določenih ciljev, ki so definirani v okoljski politiki organizacije, katera vzdržuje certifikat ISO 14001 in izboljšuje svojo okoljsko učinkovitost. 

Združljivost z drugimi standardi

ISO 14001 je zasnovan tako, da je njegova vsebina združljiva z drugimi standardi, kot so ISO 9001 in OHSAS 18001.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001

Ustrezno ravnanje z zaposlenimi in delovanje v skladu z zakonodajo je za današnje organizacije ključnega pomena.

Uvedba sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 dokazuje, da organizacija na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja in vsestransko skrbi za varnost in zdravje svojih zaposlenih.

OHSAS 18001 je mednarodni standard, uporaben za organizacije različnih panog. Organizacijam zagotavlja ustrezno opredelitev politike in ciljev ter varnosti in zdravja pri delu. Omogoča boljši nadzor nad tveganji, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse in drugih nepredvidenih situacij. Vsebina standarda temelji na ključnih konceptih nenehnih izboljšav in na dokazovanju skladnosti z zakonodajo.

Razlogi za uvedbo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001

OHSAS 18001 v vsaki organizaciji zagotavlja optimalne delovne pogoje z rednimi operativnimi nadzori, večjo učinkovitost delovnega procesa in manjšo izgubo proizvodnega časa.

V organizaciji OHSAS 18001 utrdi korporativno kulturo: Ko se zaposleni v skrbi za lastno varnost in zdravje zavedajo svojih individualnih vlog in odgovornosti, je verjetnost izpostavljenosti morebitnim nevarnostim  manjša.
 
Organizacija z uvedenim standardom OHSAS 18001 izkazuje skladnost delovanja s predpisi in zahtevami na področju varnosti in zdravja pri delu ter s tem povečuje svoj ugled v javnosti.

OHSAS 18001 je zasnovan tako, da je njegova vsebina združljiva z drugimi standardi, kot so ISO 9001 in ISO 14001.

ISO 2700 Sistem vodenja varovanja informacij

Globalizacija, demografske spremembe, delo na daljavo, naraščajoča hitrost dela in pretoka informacij ter raznolikost in prožnost dela botrujejo tudi k novim oblikam tveganj pri delu in skupaj z že obstoječimi tveganji zahtevajo celovit in učinkovit koncept obvladovanja tveganj.

Sistem vodenja neprekinjenega poslovanja

Sistem vodenja neprekinjenega poslovanja je metodologija in praksa, ki vzdržuje poslovanje organizacije navkljub škodljivim okoliščinam in zmanjšuje vpliv nepredvidljivih dogodkov. Predstavlja učinkovito pot za vzdrževanje varnosti, zagotavlja korporativno vodenje in skladnost ter ščiti ugled in sloves organizacije.

Redno in ustrezno varovanje informacij je zaradi vse večje odvisnosti od informacijskih tehnologij in odprtosti organizacij postalo nuja za učinkovito obvladovanje tveganj.

Organizacija lahko tveganja nadzira s primerno identifikacijo in klasifikacijo informacij ter s sistematično oceno in prepoznavanjem tveganj, ki informacije ogrožajo. Pri tem je lahko organizaciji v pomoč sistem vodenja varovanja informacij ISO 27001.

lS0 27001 je mednarodni standard, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization). Standard vsebuje zahteve povezane s sistemom vodenja varovanja informacij. Organizaciji omogoča, da oceni tveganja in uvede ustrezne nadzorne mehanizme, ki ohranjajo zaupnost, popolnost in razpoložljivost informacijskih dobrin. Glavni cilj je zavarovanje informacij organizacije in preprečitev izgube ali zlorabe informacij.

Sistem upravljanja z energijo ISO 50001

Standard ISO 50001 je orodje, ki je v pomoč pri obvladovanju stroškov energije, uvajanju rabe alternativnih energij in iskanju rešitev za stabilno energijsko oskrbovalno shemo. ISO 50001 predstavlja transparenten način in sistematičen pristop k reševanju energetskega vprašanja.

ISO 50001 naj bi v prihodnosti z uporabo v različnih gospodarskih panogah in drugih organizacijah vplival na 60 % globalne rabe energije. Gre za mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization).

Dodana vrednost uvedbe sistema upravljanja z energijo

ISO 50001 organizaciji omogoča učinkovito prepoznavanje priložnosti za prihranke energije, ki se ugotovijo skozi proces monitoringa trenutnega stanja in rabe energetskih virov.

Korist se kaže tudi kot okolju prijaznejša raba energije, ki zaznamuje trajnostni razvoj organizacije. Učinkovita raba energije vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar dokazuje večjo skrb organizacije do naravnih virov in poveča konkurenčno prednost organizacije.

Energetsko intenzivne panoge lahko občutno prihranijo pri stroških energije z optimizacijo rabe in usmeritvijo v obnovljive vire energije. Sistem upravljanja z energijo podaja: 

  • Cilje in točno določeno vizijo glede rabe energije.
  • Projekcijo prihodnje rabe in spisek varčevalnih priložnosti.
  • Hierarhijo rabe energijo, na osnovi katere se prizadevanja lahko osredotočijo.
  • Merjenje, dokumentiranje in poročanje o rabi energije.
  • Postopke načrtovanja in nabave, ki upoštevajo tudi energetsko učinkovitost.
  • Motivacijski vzvod za zaposlene: Certifikat vpliva na zavedanje zaposlenih, da si organizacija odločno prizadeva zmanjšati rabo energije, kar bo privedlo do novih pristopov, usmerjenih v varčevanje z energijo.
  • Dokazilo o zavezanosti organizacije k trajnostnemu razvoju.