IFS FOOD in IFS logistic

S prodorom evropskih in svetovnih trgovskih verig v Slovenijo so se prenesle tudi njihove zahteve do slovenskih proizvajalcev živil, ki so dobavitelji prehrambnih proizvodov trgovskim verigam. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa tudi pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001..) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat.

PREDSTAVITEV ZAHTEV STANDARDA

Zahteve standarda so opredeljene v šestih poglavjih:

 1. Zavezanost vodstva
 2. Sistem vodenja kakovosti in varnosti živil
 3. Viri
 4. Načrtovanje in planiranje
 5. Merjenje, analize in izboljševanje
 6. Varovanje živil

Podrobnejše zahteve pa so naslednje:

 1. Odgovornost vodstva:
 • politika kakovosti,
 • organizacijska struktura,
 • zadovoljstvo odjemalcev,
 • pregled vodstva.

2. Sistem kakovosti in varnosti:

 • vodenje kakovosti,
 • obvladovanje dokumentov,
 • obvladovanje zapisov,
 • vodenje varnosti živil (HACCP).

3. Vodenje virov:

 • vodenje človeških virov,
 • človeški viri,
 • usposabljanje zaposlenih,
 • pomožni prostori zaposlenih.

4. Planiranje in proces proizvodnje:

 • pogodbe s kupci,
 • specifikacije in recepture,
 • razvoj proizvodov,
 • nabava,
 • embalažni materiali,
 • lokacija obrata,
 • okolica obrata,
 • načrt pretoka materialov,
 • konstrukcijske zahteve proizvodnih in skladiščnih prostorov (stropi, stene, tlaki, okna, vrata, osvetlitev, ventilacija, voda, komprimiran zrak),
 • čiščenje in dezinfekcija,
 • ravnanje z odpadki,
 • tveganje fizične kontaminacije,
 • DDD,
 • prevzem surovin in materialov,
 • transport,
 • vzdrževanje opreme,
 • oprema,
 • sledljivost,
 • GSO,
 • Alergeni.

5. Merjenje, analize, izboljševanje:

 • interne presoje,
 • pregled obrata,
 • kontrola in validacija procesa,
 • kalibracija meril,
 • kontrola neto mase,
 • analize proizvodov,
 • karantena,
 • reševanje pritožb,
 • krizne situacije, umiki, odpoklici;
 • obvladovanje neskladnosti,
 • korektivni ukrepi.

6. Obramba hrane:

 • analiza tveganja obrambe,
 • varnost obrata,
 • varnost zaposlenih in obiskovalcev,
 • zunanje inšpekcije.

Standard BRC

BRC (British Retail Consortium), prvi standard za zagotavljanje varnosti živil, je tehnični standard, ki določa zahteve in protokol za dobavitelje živil pod blagovno znamko trgovske hiše. Standard je leta 1998 izdelalo in uvedlo angleško trgovinsko združenje (British Retail Consortium) kot odgovor na zakon, ki je bil leta 1990 izdan v Veliki Britaniji. Po določilih tega zakona nosi odgovornost za proizvodnjo varnih živil pod trgovsko blagovno znamko trgovska hiša in ne proizvajalec. Od leta 2011  ni več namenjen samo angleškim trgovcem in njihovim dobaviteljem, temveč je postal splošno uporaben.

Standard ISO 22000

ISO 22000 z uradnim nazivom “Food Safety Management Systems-Requirements for any organization and food chain”. Namen standarda je zagotoviti sistem, ki naj bi nadziral in zagotavljal varnost živil v celotni verigi »od vil do vilic«, hkrati pa izločil vse šibke točke na tej poti. Standard je namenjen vsem organizacijam v živilski verigi, in sicer od primarne pridelave (kmetijska proizvodnja), predelave živil, skladiščenja, distribucije, proizvodnje krmil in tudi proizvajalcem čistil, strojne opreme, embalažnih materialov, torej vseh materialov in predmetov, ki prihajajo v stik z živili.