Posodobili smo dizajn logotipa Akademije poslovne odličnosti iz:

 v novo obliko 

Spremenjen pa je bil tudi certifikat poslovne odličnosti iz:

    v   

Certifikat odličnosti  je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša slovenska podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom certificiranja se želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja. Nenehno se želijo izboljševati in ob tem stremijo tudi k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo.

Da bi na trgu dosegli pričakovane učinke in dodano vrednost v ocenjevanem podjetju, smo se odločili za ocenjevanje doseganja odličnosti organizacije ter posledično kakovosti  proizvodov in storitev.

Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša slovenska podjetja. Podeljuje ga Akademija poslovne odličnosti. S programom želi nagovoriti podjetnike, ki delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, zadovoljstva kupcev in okolja. To so podjetja, ki stremijo k nenehnim izboljšavam.

 • izboljšana marketinška podoba;
 • dokaz, da podjetje deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;
 • izboljšana transparentnost delovanja;
 • poznane so zmogljivosti in omejitve podjetja in njegovih podizvajalcev;
 • prepoznavajo se vzroki slabih in dobrih praks.

Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje:

 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne poslovne rezultate;
 • ima posluh za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;
 • je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto;
 • razvija svoje sposobnosti;
 • dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;
 • spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti).

V  postopku pridobitve  certifikata odličnosti opravimo analizo doseganja »kakovosti« v procesih, poudarek je na sledljivosti, kontrolnih postopkih, upoštevanju predpisov in standardov, na ekološki osveščenosti, zadovoljstvu zaposlenih usposobljenosti in  permanentnem strokovnem usposabljanju zaposlenih. Analiziramo kazalnike uspešnosti, doseganje planiranih ciljev. Ugotavljamo zadovoljstvo poslovnih partnerjev. Pomembna so reference v finančnem poslovanju (bonitete).

Svetujemo »izboljšave«, ki prinašajo v ocenjevani družbi »dodano vrednost«!

Certifikat odličnosti

Certificate Of Excellence

Slogan certificiranih podjetij je: «Izberite kakovost – dodajte odličnost«.

Slogan of certified companies is: »Choose quality – add excellence«.

Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša podjetja.
Certificate of excellence is a symbol of recognized integrated quality, which is only reached by best companies.

Pridobljen certifikat odličnosti pomeni, da podjetje:
Acquiring the certificate means that the company:

 • dodaja vrednost, ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate;

          adds value, creates sustainable successful future and maintains successful (business) results;

 •  ima »posluh« za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo;

          listens to its customers and thereby increases their satisfaction

 •  je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, ter razvija svoje sposobnosti;

          is lead with vision, inspiration, integrity and is further developing their abilities;

 •  dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;

          achieves success with talents of employees, encourages creativity and innovation;

 •  spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava tudi tveganja in priložnosti);

          follows its business environment and reacts quickly to changes (recognizing risks and opportunities);

 •  ima uveden učinkovit sistem vodenja kakovosti poslovanja, ki zagotavlja stabilno kakovost celotnega poslovnega procesa;

          uses an effective way of leading a quality business operation, which ensures stable quality of the whole business process;

 •  ima izboljšano marketinško podobo;

          has an improved marketing image;

 •  deluje po uveljavljenih načinih trajno uspešnega delovanja;

         operates in established ways of successful operation;

 •  prepoznava in izpolnjuje zakonodajne zahteve;

          recognizes and meets legal requirements;

 •  pozna svoje zmogljivosti in omejitve ter vzroke slabih in dobrih praks;

          knows its capabilities and limits and causes of its good and bad practices;

 •  z izpolnjenim dokumentom »model odličnosti« izkazuje doseganja nivoja kakovosti – kandidat za znak odličnosti dosega rezultat nad 70%.

          with a filled in document »model of excellence« exhibits reaching the required level of quality – the candidate meets the demanded result of 70%.