Potreba po modelu EFQM

Model odličnosti EFQM (European Founation for Quality Management – Business Excellence model oziroma model PRSPO – Priznanje RS za Poslovno Odličnost – novi EFQM 2013 model) je splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih merilih in dvaintridesetih pod merilih. Pet od teh meril predstavlja dejavnike, štiri merila pa rezultate. Dejavniki nam povedo, kaj organizacija dela, rezultati pa povedo, kaj organizacija dosega. Rezultati so posledica dejavnikov, ki jih izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij rezultatov.

Organizacija, ki želi biti uspešna, mora ne glede na panogo, velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti EFQM 2013 je praktično, neobvezujoče orodje, ki organizacijam omogo­ča:

– Oceniti, kje na poti k odličnosti so. Pomaga jim razumeti njihove ključne prednosti ter morebitno oddaljenost od njihove izjave o viziji in poslanstvu.

– Skupni jezik in način razmišljanja o sebi, kar omogoča uspešno komuniciranje v organizaciji in zunaj nje.

– Povezavo med obstoječimi in načrtovanimi pobudami, preprečuje podvajanje in zagotavlja prepoznavo morebitnih neskladnosti.

– Vzpostavitev osnovne zgradbe sistema upravljanja organizacije.

Ob številnih orodjih in tehnikah upravljanja v splošni rabi model odličnosti EFQM omogoča celovit pogled na organizacijo. Mogoče ga je uporabljati za ugotavljanje medsebojnega ujemanja in dopolnjevanja teh metod. Zato ga je mogoče uporabljati v povezavi s katerim koli od številnih vrst orodij, odvisno od potreb in dejavnosti organizacije – kot splošno ogrodje za razvijanje trajnostne odličnosti.

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo višje ravni poslovanja, ki uresničujejo ali presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov.

EFQM je nastala za priznavanje in uveljavljanje trajnega uspeha ter za posredovanje napotkov tistim, ki ga želijo doseči. To uresničuje s tremi medsebojno močno prepletenimi komponentami:

– Temeljnimi načeli odličnosti: Osnovna načela, ki so temelj doseganja trajnostne odličnosti vsake organizacije.

– Modelom odličnosti EFQM: Okvir, ki organizacijam pomaga prenesti temeljna načela in točkovno logiko RADAR v prakso.

– Logiko RADAR: Dinamičen ocenjevalni okvir in močno managersko orodje, ki daje oporo organizaciji pri premagovanju izzivov, s katerimi se sooča, na poti do trajne odličnosti.

Uporaba teh treh komponent je organizacijam vseh velikosti in panog pomagala, da se lahko primerjajo z značilnostmi, odlikami in dosežki trajno odličnih organizacij. Lahko jih uporabijo za razvijanje kulture odličnosti, večanje konsistentnosti svojega sloga upravljanja, dostopanje do dobrih praks ali spodbujanje inovacij in izboljševanje svojih rezultatov.

Pravilna uporaba modela odličnosti EFQM skupaj z logiko RADAR in temeljnimi načeli zagotavlja, da vse managerske prakse, ki jih organizacija upora­blja, sestavljajo usklajen sistem, ki se nenehno izboljšuje in omogoča organizaciji izvajati njeno strategijo.

Model EFQM in logika RADAR gradita na večletnih izkušnjah ter upoštevata obstoječe in prihodnje izzive organizacije.

Temeljna načela odličnosti so bistvena za vsako organizacijo, ki želi doseči trajno odličnost. Lahko se upora­bijo tudi kot podlaga za opis značilnosti odlične organizacijske kulture. Prav tako pa so lahko skupni jezik za najvišje vodstvo podjetja.

Podjetje, ki uporablja EFQM model poslovne odličnosti, izvaja procese neprestanih izboljšav po devetih merilih, ki naj bi zajemali vsa ključna področja delovanja podjetja. EFQM model poslovne odličnosti opredeljuje devet področij z naslednjimi uvodnimi definicijami:

 

Pregled meril modela odličnosti EFQM

Model odličnosti EFQM obsega pet meril oz. dejavnikov ( leva stran sheme modela). Dejavniki obsegajo aktivnosti, ki jih mora organizacija izvajati, da bi razvijala in udejanjila svojo strategijo.

 1. Vodenje: Odlične organizacije imajo takšne voditelje, ki oblikujejo in udejanjijo načrtovano prihodnost, delujejo kot zgled vrednot in etike ter ves čas zbujajo zaupanje. So prožni in organizaciji omogočajo, da predvidi dogodke in se nanje pravočasno odzove, s čimer zagotavljajo neprekinjen uspeh.
 2. Strategija: Odlične organizacije uresničujejo svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem strategije, osredotočene na deležnike. Strategijo izvajajo tako, da pospešujejo, udejanjajo in širijo ustrezne politike, načrte, cilje in procese.
 3. Zaposleni: Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene in ustvarjajo takšno organizacijsko kulturo, ki omogoča vzajemno koristno doseganje ciljev organizacije in osebnih ciljev zaposlenih. Razvijajo sposobnosti svojih zaposlenih in zagovarjajo poštenost in enakopravnost. Za svoje zaposlene skrbijo, z njimi komunicirajo, jih nagrajujejo in priznavajo. Spodbujajo jih, krepijo njihovo samozavest, jim omogočajo uporabo lastnih veščin in znanja, koristnega za organizacijo.
 4. Partnerstva in viri: Odlične organizacije načrtujejo in obvladujejo zunanja partnerstva, dobavitelje in notranje vire. Tako še dodatno podprejo strategijo in politiko ter uspešno izvajanje procesov. Zagotavljajo uspešno obvladovanje svojega vpliva na okolje in družbo.
 5. Procesi, proizvodi in storitve: Odlične organizacije snujejo, upravljajo in izboljšujejo procese, proizvode in storitve, da bi povečale vrednost za odjemalce in druge deležnike.

Model odličnosti EFQM obsega štiri področja rezultatov (desna stran modela). To so rezultati, ki jih organizacija dosega skladno z zastavljenimi strateškimi cilji, na vseh štirih področjih organizacije:

 1. Razvijejo množico meril dojemanja in povezanih kazalnikov delovanj, da bi ugotovile uspešnost udejanjanja in razširjanja svoje strategije in podpornih politik na podlagi potreb in pričakovanj relevantnih skupin deležnikov.
 2. Postavljajo jasne cilje za ključne rezultate odjemalcev na podlagi potreb in pričakovanj poslovnih deležnikov ter v skladu s svojo izbrano strategijo.
 3. Razčlenjujejo rezultate, da bi razumele izkušnje, potrebe in pričakovanja posebnih skupin deležnikov.
 4. Vsaj tri leta izkazujejo pozitivne ali trajno dobre rezultate, povezane z odjemalci.
 5. Jasno razumejo osnovne razloge in gonila za opažena gibanja ter vpliv, ki ga bodo ti rezultati imeli na druge kazalnike delovanja, dojemanje in z njimi povezane končne rezultate.
 6. Zaupajo v svojo prihodnjo uspešnost in rezultate na podlagi lastnega razumevanja vzročno-posledične povezave.
 7. Razumejo, kako so ključni rezultati, ki jih dosegajo, primerljivi s podobnimi organizacijami, in če je primerno, te podatke uporabijo za postavljanje ciljev.
 8. Rezultati v zvezi z odjemalci: Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih odjemalcev.
 9. Rezultati v zvezi z zaposlenimi: Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih zaposlenih.
 10. Rezultati v zvezi z družbo: Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja ustreznih deležnikov v družbi.
 11. Rezultati poslovanja: Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih poslovnih deležnikov.

Z evropskim EFQM modelom poslovne odličnosti analiziramo in spodbujamo k izboljšavam na vseh področjih delovanja organizacije, upoštevaje cilje (rezultate) in vire (dejavnike). Pri doseganju trajne odličnosti gre za sistematično vzročno-posledično povezavo med pristopi, ki jih organizacija uporablja, da bi dosegla zastavljene cilje, ter dejansko doseženimi rezultati. Evropski EFQM model odličnosti za razliko od ostalih pristopov omogoča predvsem vzpostavitev celovitega sistema merjenja in stalnega izboljševanja vseh ključnih področij in segmentov delovanja organizacije. Organizacijam v globalnem svetu tako omogoča vzpostavitev celovitega sistema merjenja napredka v delovanju preko metodologije RADAR matrike (od 0 do 1000 točk). Preko modela odličnosti in ocenjevanja je omogočena tudi primerjava z najboljšimi organizacijami (ang. benchmarking), med-organizacijsko učenje ter prenos dobrih praks tako v zasebni kot javni sektor.

V model poslovne odličnosti se dobro vključujejo tudi drugi TQM (total quality management) programi, ki jih morebiti izvajate v vaši organizaciji. To so npr. ISO 9000, ISO 14000, uravnoteženi kazalci uspešnosti (the Balance Scorecard), TPM, CRM, 6 sigma in druge metode ali pristopi.

Organizacija, ki želi biti uspešna, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga tak sistem vzpostaviti z odkrivanjem, kje na poti do odličnosti se nahajajo. Pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim nakaže rešitve. EFQM svoj model stalno preverja in ga posodablja z zgledovanjem po dobri praksi tisočih organizacij v Evropi in zunaj nje. Na ta način mu zagotavlja dinamičnost in skladnost s sodobnimi pogledi na upravljanje.

EFQM, preizkušeno praktično orodje, ki ga organizacije uporabljajo na številne načine:

 • Kot orodje za samoocenjevanje. Z merjenjem ugotavljajo, kje na poti do odličnosti se nahajajo. Pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim nakaže rešitve.
 • Kot način primerjave (benchmarking) z drugimi organizacijami, podjetji.
 • Kot vodilo za identificiranje področij za izboljšave.
 • Kot okvir za razmeščanje pobud, preprečevanje podvajanja in prepoznavanja vrzeli.
 • Kot podlago za skupni jezik in način razmišljanja o organizaciji, ki si ga delijo na vseh delovnih mestih v organizaciji.
 • Kot strukturo za sistem upravljanja organizacije.